ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№...............

    

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, пети  състав, в закрито съдебно заседание, проведено на четиринадесети октомври две хиляди и девета година, в състав

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:Деспина Георгиева

                                ЧЛЕНОВЕ:  Златина Кавърджикова

                                       Каролина Неделчева

 

като разгледа докладваното от съдия Златина Кавърджикова  гр.д. № 1986 по описа за 2009г., за да се произнесе, намери следното:

 

Производството е по реда на чл. 435, ал. 2 от ГПК.

Подадена е жалба вх. № 32094/28.09.2009г. от М.Д.П. и В.М.Н., чрез адв. Л.П., същите длъжници по изп.д. № 20098080400142 на ЧСИ Захари Димитров-№ 808, против действията на ЧСИ, обективирани в протокол от 07.08.2009г. по изпълнителното дело, в частта в която е постановено иззетите временни удостоверения да се вложат в банка, на осн. чл. 515, ал. 1 от ГПК, което действие не е изпълнено до момента поради невъзможността да се осъществи от съдебния изпълнител, като се иска отмяната им и да бъдат дадени указания на последния да назначи за пазачи на описаните и иззети движими вещи тях самите,  а ако съдът приеме за законосъобразни действията на ЧСИ, да даде указания и посочи банка в която да бъдат вложени временните удостоверения.

В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК е постъпило писмено възражение от адв. М.Р., действащ като пълномощник на взискателя по изп.д. № 20098080400142 на ЧСИ Захари Димитров-№ 808, с което излага съображения за неоснователност на подадената жалба. Смята, че ЧСИ е изпълнил точно задълженията си по чл. 515, ал. 1 от ГПК да вложи временните удостоверения б банка, като ги е оставил на съхранение в наетия от него банков трезор, за което е съставен протокол. Сочи, че след като се касае за запор на налични ценни книжа, не намират приложение общите разпоредби на ГПК относно налагане на запор на движими вещи и липсва възможност пазенето на ценните книги да бъде възложено на длъжника, респективно взискателя.

ЧСИ е представил обяснение, в което е застъпено становището, че жалбата е недопустима предвид разпоредбата на чл. 435 от ГПК. Излага, че поради отказ на всички банки да сключат договор за банков влог по отношение на акциите, е извършил единствено възможните действия по наемане на банков сейф, в който се съхраняват временните удостоверения и така е постигнат ефекта целен от закона.

 Съдът, като се запозна с оплакванията в жалбата, становищата на страните и представените доказателства по делото, приема за установено следното:

Видно от приложения препис от документите по изпълнително дело №  № 20098080400142 на ЧСИ Захари Димитров-№ 808, същото е образувано по молбата на Д.П.П., въз основа на издадената му по определение № 2566/31.07.2009г. по гр.д. № 1522/2009г. на ВОС обезпечителна заповед, за допускане на обезпечение на иска на Д.П.П. против П.Д.П., М.Д.П. и В.М.Н., с правно основание чл. 135 от ЗЗД, за обявяване за недействителни спрямо него, действията на първия ответник, с които е прехвърлил чрез временни удостоверения на втория и третия ответник поименни акции с номинална стойност от 1 лев от капитала на „Традел” АД-Провадия, а именно-на първия ответник 115583бр. акции и на втория ответник 12000бр. акции, чрез налагане на обезпечителна мярка запор върху 115583бр. акции от капитала на „Традел” АД-Провадия, притежавани от М.Д.П. и 12000бр. акции от капитала на „Традел” АД-Провадия, притежавани от В.М.Н., на осн. чл. 389, вр. чл. 391, ал. 1, т. 1 от ГПК. на нна а  в полза на  гр.д. №

     На 06.08.2009г. са връчени запорни съобщения до „Традел” АД-Провадия, чрез касиера на дружеството Керанка Георгиева Стоянова и чрез представляващия дружеството П.Д.П., за налагане на запор върху 115583бр. акции от капитала на „Традел” АД-Провадия, притежавани от М.Д.П. и 12000бр. акции от капитала на „Традел” АД-Провадия, притежавани от В.М.Н.-л. 8 и 9 от изп.д. и е съставен протокол от 06.08.2009г. за извършените от ЧСИ действия.

Видно от протокол от 07.08.2009г. на ЧСИ, последният е описал и оценил 115583бр. акции от капитала на „Традел” АДІПровадиясобствени на М.Д.П. и 12000бр. акции от капитала на „Традел” АД-Провадия, собствени на В.М.Н., като е иззел временни удостоверения №№ 13/17.12.2003г., 3/18.11.2002г., 14/17.12.2003г., 2/18.11.2002г., 4/18.11.2002г., 11/28.08.2003г., 6/18.11.2002г., 12/28.08.2003г., 15/17.12.2003г., 16/17.12.2003г. и копие, заверено за вярност от временно удостоверение № 9/07.11.2008г., като ЧСИ е задължил В.Н. да представи оригинала на временното удостоверение, посочено последно в протокола в тридневен срок за сверка, както и е постановил иззетите удостоверения да се вложат в банка, на осн. чл. 515, ал. 1 от ГПК.

Видно от приложения на л. 18 от изп.д. препис от договор за наем на сейф с необявено съдържание, на 07.08.2009г. ЧСИ е сключил договора с „Алианц Банк България” АД за наем на сейф № 49 в обществен трезор на банката на посочения адрес в гр. Варна, в който клиентът да съхранява ценности, ценни книги, вещи и документи. 

Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна в изпълнителното производство, но е процесуално недопустима, поради следните съображения:

Съгласно чл. 435, ал. 2 ГПК, длъжникът може да обжалва  постановлението за глоба и насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. Действително М.Д.П. и В.М.Н. имат качеството на длъжници в изпълнителното производство. Обжалваното от тях действие на ЧСИ и по-точно невлагането на иззетите временни удостоверения в банка, не е сред нито едно от изчерпателно изброените в чл. 435, ал. 2 от ГПК подлежащи на обжалване действия на съдебния изпълнител. Жалбата се явява процесуално недопустима. Следва да бъде оставена без разглеждане, а производствотно по делото-прекратено.

Само за пълнота на изложението, съдът намира за уместно да посочи, че ЧСИ е извършил действие по влагане на описаните и иззети временни удостоверения в наетия от него банков сейф, което може да се възприеме като такова по изпълнение изискването на чл. 515, ал. 1 от ГПК. Тази разпоредба не налага непременно сключването на договор за влог на вещи, който на практика и обичайно се прилага за влагане на злато, изделия от благородни метали,  скъпоценни камъни и др. подобни. Разпоредбите на глава „Четиридесет и втора” от ГПК, уреждащи изпълнение върху движими вещи не намират приложение при изпълнение върху вземания на длъжника. Независимо, че ценните книжа-акции от капитала на търговски дружество и временните удостоверения са движими вещи по своя характер, след като удостоверяват вземане на притежателя си, то изпълнението върху вземане, се извършва по специалния ред регламентиран в глава „Четиридесет и пета” от ГПК. От друга страна за съда не съществува задължение, нито законова възможност да сочи на ЧСИ банки, в които да влага ценните книжа.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 32094/28.09.2009г., подадена от М.Д.П. и В.М.Н., чрез адв. Л.П., същите длъжници по изп.д. № 20098080400142 на ЧСИ Захари Димитров-№ 808, против действията на ЧСИ, обективирани в протокол от 07.08.2009г. по изпълнителното дело, в частта в която е постановено иззетите временни удостоверения да се вложат в банка, на осн. чл. 515, ал. 1 от ГПК, но неизпълнени до момента поради невъзможността да се осъществи това действие от съдебния изпълнител, като се иска отмяна и това да бъдат дадени указания на последния да назначи за пазачи на описаните и иззети движими вещи тях самите,  а ако съдът приеме за законосъобразни действията на ЧСИ, да даде указания и посочи банка в която да бъдат вложени временните удостоверения.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1986/2009г. на ВОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАпС в едноседмичен срок от съобщението до страните.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                       2.