ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.05.2009г. до 31.05.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1767/2003 Дела от администр. характер по ЗТСУ Д.Л.К. ОБЩИНА ВАРНА Председател и докладчик: Е.Н.А.С.  Решение от 29.05.2009г., в законна сила от 29.05.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № Г-114/04.07.2003г. на Зам. Кмета на Община Варна за одобряване на план-извадка от Предварителния проект на ПРЗ на Приморска зона - Варна по отношение на УПИ VIII - 2052, 2139, в кв. 2, Съставна зона 3 "Горчива чешма".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
2 Административно дело No 1452/2004 Дела от администр. характер - данъчни КОРЕКТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОУИ" ПРИ ЦУ НА НАП - ВАРНА Председател: Т.Р.М.
Докладчик: А.В.П. 
Решение от 11.11.2008г., в законна сила от 25.05.2009г.
ОТМЕНЯ ДРА № 13/21.01.2002г.,издаден от данъчен орган при ТДД-гр.Силистра в обжалваната част,в която на жалбоподателя "Корект"ЕООД,с данъчен адрес:гр.Силистра,ул."Цар Самуил" № 11,код по БУЛСТАТ 118035796,номер от НДР 1190509334,представлявано от управителя Светла Тонева Андреева,ЕГН ********** е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактура № 440/20.10.1999г.,със стойност 800,00 лв. и ДДС 160,00 лв.,по доставки от ЕТ "Евро-Евлоги Костов" и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПРИЗНАВА право на приспадане на данъчен кредит на "Корект" ЕООД,с данъчен адрес:гр.Силистра,ул."Цар Самуил" № 11,код по БУЛСТАТ 118035796,номер от НДР 1190509334,представлявано от управителя Светла Тонева Андреева,ЕГН ********** по данъчна фактура № 440/20.10.1999г.,със стойност 800,00 лв. и ДДС 160,00 лв. В останалата част отхвърля жалбата като неоснователна.
ОСЪЖДА "Корект" ЕООД,с данъчен адрес:гр.Силистра,ул."Цар Самуил" № 11,код по БУЛСТАТ 118035796,номер от НДР 1190509334,представлявано от управителя Светла Тонева Андреева,ЕГН **********,да заплати на Дирекция "ОУИ"-Варна при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 739.72 лв./седемстотин тридесет и девет лева и 72 ст./,на основание чл.130,ал.4 от ДПК /отм./,вр.чл.64,ал.2 от ГПК /отм./.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.

 
3 Административно дело No 1474/2004 Дела от администр. характер по ЗСПЗЗ К.И.М. ОБЩИНА АКСАКОВО Председател и докладчик: Т.Р.М.  Решение от 17.03.2009г., в законна сила от 27.05.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, на осн. чл.192 ал.2 от ГПК , в решение по одм.д.№ 1474/2004 г. на Варненския окръжен съд, Административно отделение, като датата на решението се чете: 19.02.2008 г. , и в диспозитива в абзац втори вместо имот 003004 да се чете имот 003005.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
4 Административно дело No 1767/2004 Дела от администр. характер - данъчни МАРГАРИТА ГРИГОРОВА - РУСЕ ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ОУИ" ГР.ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП Председател: Х.И.К.
Докладчик: П.Б.П. 
Решение от 29.04.2009г., в законна сила от 29.05.2009г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидни фактически грешки в диспозитива на Решение № 336/13.05.2008г.,постановено по адм.дело № 1767/2004г. по описа на ВОС,АО-ІV състав,абзац първи, като вместо Данъчен акт за дерегистрация № 320/20.12.2003г. да се чете: Данъчен акт за дерегистрация № 320/29.12.2003г.;вместо данъчен № 1181122628,да се чете: данъчен № 1181122818.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
 
5 Административно дело No 592/2005 Дела от администр. характер - данъчни РАК 13 - СВЕТЛА МАРКОВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ОУИ" ГР.ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП Председател: Е.Н.А.С.
Докладчик: З.И.К. 
Решение от 14.10.2008г., в законна сила от 25.05.2009г.
ОТМЕНЯ Данъчен ревизионен акт № 1284/14.12.2004г., издаден от Райчо Андреев Райчев на длъжност главен данъчен инспектор, ръководител на екип при ТДД-Добрич, потвърден с решение № 46/07.04.2005г. на Регионалния данъчен директор-Варна, в частта в която на ЕТ "Рак 13-Светла Маркова", със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. "Горица", № 11А, представляван от Светла Георгиева Маркова, ЕГН **********, с Д№ 1082051089 и БУЛСТАТ 040226733 са определени допълнителни данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ и лихви, както следва: за 2001г. в размер на 4361.40лв. и лихви в размер на 1495.80лв., за 2002г. в размер на 5601.60лв. и лихви в размер на 1145.79лв., за 2003г. в размер на 18273.80лв. и лихви в размер на 1508.71лв., както и по ЗДДС за периода от м. 01.2000г. до м. 08.2004г. за разликата над общия размер от 57847.17лв. до 95976.79лв. и за определената лихва над 2960.19лв. до 7710.64лв., като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ"-Варна при ЦУ на НАП да заплати на ЕТ "Рак 13-Светла Маркова", със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. "Горица", № 11А, представляван от Светла Георгиева Маркова, ЕГН **********, с Д№ 1082051089 и БУЛСТАТ 040226733 сумата от 287.13лв., представляваща направените по делото разноски, на осн. чл. 130, ал. 4, предл. 2 от ДПК. ОСЪЖДА ЕТ "Рак 13-Светла Маркова", със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. "Горица", № 11А, представляван от Светла Георгиева Маркова, ЕГН **********, с Д№ 1082051089 и БУЛСТАТ 040226733 да заплати на Дирекция "ОУИ"-Варна при ЦУ на НАП сумата от 1365.16лв., представляваща направените по делото разноски, на осн. чл. 130, ал. 4, предл. 3 от ДПК. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.

 
6 Административно дело No 1734/2006 Други административни дела Б.С.И. РАЙОН ПРИМОРСКИ ПРИ ОБЩИНА ВАРНА Председател: Т.А.К.
Докладчик: Н.П.Н. 
Решение от 22.02.2007г., в законна сила от 28.05.2009г.
ОТМЕНЯ отказа на длъжностото лице по гражданското състояние в район „Приморски", Община Варна, обективирано в писмо изх. №ИАО-99-Б-475 от 17.01.2006г., с което се отказва издаването на удостоверение за наследници на Шидер Янев Шидеров по молба на Б.С.И., ЕГН: ********** ***.Връща преписката на административния орган за издаване на исканото удостоверение съобразно изложените в мотивите на решението указания.

 
7 Административно дело No 177/2007 Дела от администр. характер - данъчни А-В ООД ДИРЕКЦИЯ "ОУИ" ПРИ ЦУ НА НАП-ВАРНА Председател: Е.Н.А.С.
Докладчик: Х.И.К. 
Решение от 16.04.2009г., в законна сила от 29.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "А-В" ЕООД, гр.Тервел, ул."Христо Ботев"№4, бл.2, ет.2, представлявано от Д.П.М., ЕГН ********** срещу ДРА №1-23-793/30.09.2004г. на ТДД гр.Добрич, потвърден с Решение №1177/09.12.2004г. на Вр.и.д. Регионален данъчен директор -Варна В ЧАСТТА с който не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 4 836.41лв. по фактури, издадени от "Нели 91" СД за данъчни периоди след 31.12.2001г. и в размер на 121 436.46лв. по фактури издадени от "Плама свет" ООД за ревизираните данъчни периоди, ведно с начислените лихви за забава.
ОСЪЖДА А-В" ЕООД, гр.Тервел, ул."Христо Ботев"№4, бл.2, ет.2, представлявано от Д.П.М., ЕГН ********** да заплати на Дирекция "ОУИ" ЦУ на НАП Варна юрисконсултско възнаграждение в размер на 2 865.46лв.
 
8 Административно дело No 194/2007 Дела от администр. характер - данъчни СИМИ ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ОУИ" ПРИ ЦУ НА НАП-ВАРНА Председател: Д.В.С.
Докладчик: Е.Н.А.С. 
Решение от 28.04.2009г., в законна сила от 27.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Сими - С.С." със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул."Николаевска" № 109, вх."Г", ет.3, БУЛСТАТ 117521934, представляван от С.Й.С., ЕГН **********, против Ревизионен акт/РА/ № 1800902/20.10.2006г. на орган по приходите при ТД на НАП - Русе, потвърден с Решение № 992/27.12.2006г. на Директора на Дирекция"ОУИ" при ЦУ на НАП - Варна, с който, в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди м.06, м.08, м.10, м.11 и м.12.2005г. и м.01, м.02, м.03, м.04 и м.06.2006г., е определен ДДС за внасяне в размер общо на 275 239,63лв. и лихви в размер на 17 828,85лв.
ОСЪЖДА ЕТ"Сими - С.С." със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул."Николаевска" № 109, вх."Г", ет.3, БУЛСТАТ 117521934, представляван от С.Й.С., ЕГН **********, да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП - Варна сумата от 6311,37лв./шест хиляди триста и единадесет лева и 37ст./, на основание чл.161 ал.1 изр.3 от ДОПК.Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
9 Гражданско дело No 5/2009 Допускане на обезпечение П.Е.К. Ж.П.Ж. Докладчик: Н.П.Н.  Определение от 06.01.2009г., в законна сила от 26.05.2009г.
ДОПУСКА обезпечение на бъдещия иск на П.Е.К., ЕГН:**********,*** срещу Ж.П.Ж., ЕГН:**********,***, с правно основание чл. 19, ал.3 ЗЗД с цена 40 000 евро, чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, представляващ дворно място, находящо се в с. Орешак, общ. Аксаково, област Варна, съставляващо УПИ №V-260 в кв.25 по плана на селото, цялото с площ 1000 кв.м., ведно с намиращите се в него подобрения и насаждения, при граници: улица, УПИ №№VI-263, VII-262, VIII-262, X-260, XI-260 IV-260, собственост на Ж.П.Ж., ЕГН:********** по нотариален акт №106, том 2, рег. №5358, дело №271/2008г., на осн. чл. 390 ГПК.
На молителя да се издаде обезпечителна заповед.
ОПРЕДЕЛЯ срок за предявяване на обезпечените бъдещи искове - 30 дни, считано от датата на уведомяването за настоящото определение на молителя.
УКАЗВА на молителя, че ако в така определения срок не представи доказателства по настоящото дело че е предявил обезпечения иск, то допуснатото обезпечение ще бъде отменено служебно от съда съобразно разпоредбата на чл. 390, ал. 2 ГПК.
НАСТОЯЩОТО дело да се докладва отново след изтичане на 30 дни от датата на уведомяване на молителя за определението.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Варненския апелативен съд в едноседмичен срок, който за молителя тече от датата на връчване на препис от настоящото определение, а за ответника -от деня, в който му е връчено съобщение за наложената обезпечителна мярка от съдебния изпълнител или от Службата по вписванията.

 
10 Гражданско дело (В) No 12/2009 Жалби с/у действия на съдия-изпълнител Ю.Х.К.,
Х.К.Х.
Д.К.К. Докладчик: К.Д.И.  Определение от 19.01.2009г., в законна сила от 05.05.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. дело № 12/2009 год. по описа на ВОС, образувано по жалбата с вх. № 87/05.01.2009 год. по описа на ВОС, подадена от адв. В.Я. ***, като пълномощник на Ю.Х.К. ЕГН ********** *** – длъжник по изпълнението по изпълнително дело № 76/2008 год. по описа на СИС при РС- Провадия, срещу отказа на ДСИ от СИС при РС – Провадия да прекрати производството по цитираното изпълнително дело, обективиран в разпореждане от 06.11.2008 год.,
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд – Варна в едноседмичен срок от връчването му на страните.


 
11 Гражданско дело (В) No 119/2009 Жалби с/у действия на съдия-изпълнител А.М.К. Н.Д.Д.,
А.А.Д.
Председател: И.М.С.
Докладчик: М.К.М. 
Решение от 11.05.2009г., в законна сила от 11.05.2009г.
ОТМЕНЯ действия на ДСИ по изп.д.№20083110414040 по описа на СИС при ВРС - налагане на запор, опис и оценка на движими вещи, обективирани в протокол от 26.06.2008г., по жалбата на А.М.К. с ЕГН ********** ***, имаща качеството на трето лице за изпълнителния процес.
Решението не подлежи на обжалване-чл.437, ал.4 от ГПК.

 
12 Гражданско дело (В) No 333/2009 Жалби с/у действия на съдия-изпълнител Е.И.Т. ЦКБ АД,
КОРМОРАН ООД
Докладчик: К.Д.И.  Определение от 20.02.2009г., в законна сила от 22.05.2009г.

ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. д. № 333/2009 год. по описа на ВОС, образувано по жалбата с вх. № 737/24.11.2008 год. по описа на ЧСИ Л. Мавров с рег. № 714 с район на действие ОС – Варна, подадена от Е.И.Т. *** срещу действията на ЧСИ Л. Мавров с рег. № 714 с район на действие ОС – Варна по изп. дело № 20077140400021, изразяващи се в провеждане на дата 17.11.2008 год. на публична продан на собствен на жалбоподателката недвижим имот, представляващ място с площ от 870 кв. м., находящо се в землището на гр. Варна, местност „Сотира”, съставляващо имот с пл. № 1013, ведно с построената в това място масивна вилна постройка на три етажа, гараж и лятна кухня, подобрение и насаждения, при граници на мястото: по делбен протокол – север – Томи Иванов Георгиев; изток – Ламбо Ив. Калчев; юг – път и запад – Марийка Янакиева Василева, а по скица: имоти с пл. № № 1012; 316; 314; 302 и път.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, съдържащото се в жалбата искане за спиране на изпълнението.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването на настоящото определение на страните пред Варненския апелативен съд. 
13 Гражданско дело No 352/2009 Други дела М.И.С.   Докладчик: К.Д.И.  Определение от 13.04.2009г., в законна сила от 05.05.2009г.
ПРЕКРАТЯВА, производството по гр. дело № 352/2009 год. по описа на ВОС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Варненския апелативен съд в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящото определение.


 
14 Гражданско дело No 394/2009 Други дела З.И.Д.   Докладчик: Н.П.Н.  Определение от 17.03.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №394/09г., по описа на ВОС, ГО, образувано по молба на З.И.Д., на осн. чл. 129, ал.3 ГПК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Варненския Апелативен съд в едноседмичен срок от уведомяването.


 
15 Гражданско дело (В) No 461/2009 Жалби с/у действия на съдия-изпълнител ДАРИ И КАН -98 ЕООД,
Д.И.Ш.
ЕВАНГЕЛСКА МЕТОДИСТКА ЕПИСКОПАЛНА Ц-ВА В БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: М.И.Х.  Решение от 07.05.2009г., в законна сила от 07.05.2009г.
ОТМЕНЯ действията на частен съдебен изпълнител рег.№807 с район на действие ОС - Варна по изп.д.№ 20088070400405/2008г., изразяващи се в извършен въвод във владение на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул."Радко Димитриев" №6 и състоящ се от две сгради с общ двор и гараж с три клетки, обективирани в протокол от 25.02.2009г., на основание чл.435 от ГПК.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание 437, ал.4 от ГПК.
Копие от решението да се изпрати за сведение И ИЗПЪЛНЕНИЕ на съдия-изпълнител.


 
16 Гражданско дело (В) No 508/2009 Частни жалби с/у отказ на съдия по вписванията МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯ ПРИ СЛУЖБА ВПИСВАНИЯ ВАРНА Докладчик: А.В.П.  Определение от 14.04.2009г., в законна сила от 07.05.2009г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Министерство на отбраната на Република България срещу Определение №245/24.02.2009г. на Служба по вписванията гр.Варна за отказ за вписване на Акт№1115/09.02.2009г. за публична държавна собственост съставен по реда на чл.72, ал.2 от ЗДС за войскови имот в управление на Министерство на отбраната гр.Варна
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в седмичен срок от съобщението.

 
17 Гражданско дело (В) No 552/2009 Жалби с/у действия на съдия-изпълнител Р.М.С. С.Г.ГРУП ООД Докладчик: И.М.С.  Решение от 12.05.2009г., в законна сила от 12.05.2009г.
ОТМЕНЯ Постановление за възлагане на недвижим имот от 06.01.2009г. постановено по изп.дело № 12081/ 04г.,VІІ р., на съдебния изпълнител при СИС при ВРС, като незаконосъобразно.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
18 Гражданско дело (В) No 570/2009 Жалби с/у действия на съдия-изпълнител Г.К.Г. Й.Л.В. Докладчик: М.К.М.  Решение от 23.04.2009г., в законна сила от 27.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх.№84/24.11.2008г. по описа на СИС при ВРС, подадена от Г.К.Г. с ЕГН ********** *** в частта й против следното действие на ДСИ по изп.д. №12312/03г. по описа на СИС при ВРС, VІІ район: включване в сумите за събиране по изп.дело на сумата, представляваща направени от взискателя разноски за адв.възнаграждение в размер на 1500лв., евент. съставляваща разликата над 739, 77лв. до 1500лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№570/09г. по описа на ВОС, гр.о. в частта му по жалбата на Г.К.Г. с ЕГН ********** *** в частта й против следното действие на ДСИ изп.д.№12312/03г. по описа на СИС при ВРС, VІІ район: разпореждане от 06.11.2008г. за изпращане на съобщение до страните по изп.дело за приключване на производството поради погасяване на дълга.
Решението в прекратителната си част, имащо характер на съдебно определение, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването на страните пред ВАпС.В останалата си част решението не подлежи на обжалване.


 
19 Гражданско дело (В) No 586/2009 Жалби с/у действия на съдия-изпълнител П.Н.В. Н.П.В. Докладчик: А.В.П.  Определение от 31.03.2009г., в законна сила от 14.05.2009г.

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 18.12.2008г. на държавния съдебен изпълнител за връщане на жалба от П.Н. Василев ЕГН ********** срещу действията на държавния съдебен изпълнител по изп.д. №20083110412067
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Република България с частна жалба в едномесечен срок от връчването на страните по реда на чл.280 от ГПК. 
20 Гражданско дело No 719/2009 Облигационни искове СТАБЕКС ХОЛД ЕООД ДИНИПО ООД Докладчик: Н.С.Д.  Определение от 14.04.2009г., в законна сила от 04.05.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 719 по описа за 2009 г. на ВОС, ХІІ-ти състав.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщенията до страните пред ВАпС. 
21 Гражданско дело No 786/2009 Допускане на обезпечение С.П.Л. ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ ЕООД,
ИНВЕСТ ПРОПЪРТИЕС ЕООД
Докладчик: Н.С.Д.  Определение от 16.04.2009г., в законна сила от 07.05.2009г.

ДОПУСКА обезпечение на бъдещ иск, предявен от С.П.Л. ЕГН ********** ***, съд. адрес: чрез адв. С.З. срещу "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" ЕООД гр. Варна, район "Одесос", ул. "Екатерина Симидчиева" № 10, ет. 4, ап. 11 ЕИК 148082855 и "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИЕС" ЕООД гр. Варна, район "Одесос", ул. "Екатерина Симидчиева" № 10, ет. 4, ап. 11 ЕИК 200657959 за обявяване за относително недействителен по отношение на ищеца на договор за продажба с НА № 30, т. І, рег. № 1530, дело № 27 по описа за 2009 г. на ВН № 011, основан на твърдение, че го уврежда като кредитор и страните са знаели това по чл. 135, ал. 1 от ЗЗД, цена на иска: 59500 /петдесет и девет хиляди и петстотин/ лв., чрез налагане на възбрана върху продадения недвижимия имот, находящ се в гр. Бяла, Варненска област, ЗВКО "Чайка", представляващ място с площ от 1889 /хиляда и осемстотин и осемдесет и девет/ кв. м, съставляващо ПИ № 07598.846.14 /нула, седем хиляди и петстотин и деветдесет и осем, осемстотин четиридесет и шест, четиринадесет/ с адрес по кадастралната карта "Чайка" /"Св. Атанас"/, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м, стар идентификатор: кв. 246, УПИ № ХХІV-105, 106 /двадесет и четири римско - сто и пет, сто и шест/ по плана на града, при граници по скица: ПИ №№ 846.25 /осемстотин четиридесет и шест, двадесет и пет/, 849.22 /осемстотин четиридесет и девет, двадесет и две/ и 846.13 /осемстотин четиридесет и шест, тринадесет/, на основание чл. 390 от ГПК.
ДАВА на молителя месечен срок за предявяване на иска, считано от 16.04.2009 г.
Ако не бъдат представени доказателства за предявяването на иск в определения срок, съдът служебно отменя обезпечението.
Да се издаде обезпечителна заповед.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАпС в едноседмичен срок от получаване на съобщението до молителя, а за ответниците - от деня, в който е връчено съобщението от съдията по вписванията. 
22 Гражданско дело (В) No 843/2009 Жалби с/у действия на съдия-изпълнител Ю.П.Г.,
Л.П.Б.
О.П.П. Докладчик: Е.П.П.  Решение от 29.04.2009г., в законна сила от 13.05.2009г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх.№00209/ 06.07.2007г., подадена от Ю.П.Г. и Л.П.Б., срещу действия на частен съдебен изпълнител Захари Димитров рег. №808, по изп.д. №20078080400042, изразяващи се в принудително отнемане на недвижим имот, извършено и обективирано в протокол от 27.06.2007г. и обективираното в нея искане с правно основание чл.335 ал.1 ГПК за спиране на изпълненителните действия.

Решението не подлежи на обжалване.

Копие от решението след влизането му в сила да се изпрати на ЧСИ Захари Димитров за сведение.

 
23 Гражданско дело (В) No 1005/2009 Жалби с/у действия на съдия-изпълнител Ж.И.Д. Г.Д.Д. Докладчик: М.И.Х.  Решение от 22.05.2009г., в законна сила от 22.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.И.Д., ЕГН ********** ***, срещу действията на частен съдебен изпълнител Миглена Пашова, рег. №715 с район на действие Варненски окръжен съд по изп.дело №20097150400186/2009г., обективирани в разпореждане от 06.04.2009г., с което е отказано спиране на изпълнителното производство, на основание чл.454, ал.3 от ГПК, както и искането за спиране на изпълнението по реда на чл.438 от ГПК.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.437, ал.4 от ГПК.
Копие от решението да се изпрати за сведение И ИЗПЪЛНЕНИЕ на частния съдебен изпълнител.

 
24 НОХД No 2055/2003 Гл.V. Грабеж - чл.199 ВОП С.С.П.,
А.Х.Х.,
А.Н.Й.
Председател и докладчик: Р.Т.П.  Определение от 23.04.2009г., в законна сила от 07.05.2009г.
Допуска тълкуване на споразумение по НОХД № 2055/2003 г. по описа на ВОС като вместо 14.08.2003 г. да се чете 14.08.2002 г.
С.С.П.
А.Х.Х.
А.Н.Й.
 
25 НОХД No 653/2008 Гл.XI. Причиняване на смърт в транспорта - чл.343 ал.1б."в" и ал.2б."б" ВОП Д.С.Г. Председател и докладчик: Р.Т.П.  Присъда от 15.05.2008г., в законна сила от 18.05.2009г.
Д.С.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.343, ал.1, б."в", вр. чл.54 от НК му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок ПЕТ ГОДИНИ, а на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Мотиви от 30.05.2008г.
 
26 НОХД No 1928/2008 Гл.VIII. Подкуп чуждо дл. лице - чл.304, ал.3 НК ВОП А.Д.Я. Председател и докладчик: А.Й.Л.  Присъда от 11.02.2009г., в законна сила от 18.05.2009г.
А.Д.Я.
ПРИЗНАВА подсъдимия ЗА ВИНОВЕН и на основание чл. 343 Б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки по чл. 42а, ал.2, т.1, 2 от НК, а именно:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, както и наказание по чл. 343Г от НК- ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 304, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки по чл. 42а, ал.2, т.1, 2 от НК, а именно:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв.
На основание чл. 23, ал.1 от НК налага подсъдимия да изтърпи най-тежкото от така определените наказания, а именно:
ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки по чл. 42а, ал.2, т.1, 2 от НК, а именно:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, като
на основание чл. 23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към него наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА и
на основание чл. 23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към него и наказанието ГЛОБА в размер на 1000 лв.


Мотиви от 13.02.2009г.
 
27 НОХД No 257/2009 Гл.VII. Укриване и неплащане на данъчни задължения - чл.255-257 НК ВОП Д.Т.К. Председател и докладчик: Р.А.Т.  Присъда от 08.05.2009г., в законна сила от 26.05.2009г.
Д.Т.К.
Признава подс. за виновна и за двете обвинения по чл 257,ал.1 вр. чл.255 вр. чл.55 ал.1 НК- й налага наказание дна година лиишаване от свобода. |За трите обвинения по чл.313 ал.2 вр. чл.55 ал.1 т. 1 от НК й налага наказание 6 месеца лишаване от свобода. На осн. чл.23 ал.1 НК определя най-тежкото наказание а иемно една година лишаване от свобода което на осн. чл.66 ал.1 от НК отлага с изп. срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 05.06.2009г.
 
28 НОХД No 440/2009 Гл.XI. Причиняване на смърт в транспорта - чл.343 ал.1б."в" и ал.2б."б" ВОП Т.Д.Т. Председател и докладчик: М.В.Н.  Споразумение от 14.05.2009г., в законна сила от 14.05.2009г.
Т.Д.Т.
ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение по силата на което признава подс. за виновен, при форма на вината непредпазливост, като му се налага наказание на основание чл.343 ал.1 б."в" вр. чл.54 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което, на основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила..
НА основание чл.343Г от НК на подсъдимия се налага и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

 
29 ЧНД No 455/2009 Чл.80-88 от НК - реабилитация А.Х.Х. ВОП Председател и докладчик: М.В.Н.  Определение от 23.04.2009г., в законна сила от 01.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за реабилитация на А.Х.Х. по присъди НОХД № 506/2002 г. на РС-Петрич, НОХД № 2962/02 г. на ВРС и НОХД № 2055/2003 г. на ВОС.
 
30 ЧНД No 474/2009 Чл.451 НПК - замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода ВОП Р.И.К. Председател и докладчик: М.В.Н.  Определение от 14.05.2009г., в законна сила от 22.05.2009г.
Р.И.К.
НА основание чл.70 ал.7 НК ПРИВЕЖДА в изпълнение условното предсрочно освобождаване по НОХД № 315/07 г. по описа на ВОС в размер на една година и пет дни, което осъденото лице Р.И.К.-ЕГН **********,***, м-т "Манастирски рид и Дъбрава" парцел № 598, следва да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.
 
31 ЧНД No 479/2009 Чл.23, 25 и 27 от НК - комулация ВОП М.П.К. Председател и докладчик: А.Т.Ш.  Определение от 11.05.2009г., в законна сила от 27.05.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 479/09 г. по описа на ВОС.
 
32 ЧНД No 504/2009 Чл.65 НПК - изменение на МНО "Задържане под стража" В.Н.С.,
ВОП
  Председател и докладчик: У.К.С.  Определение от 27.04.2009г., в законна сила от 12.05.2009г.
Оставя без уважение молбата на обвиняемият за изменение на МН от "Задържане под стража" в по-лека.
 
33 ЧНД No 553/2009 Чл.64 НПК - вземане на МНО "Задържане под стража"   К.Н.М. Председател и докладчик: С.Т.Н.  Определение от 28.04.2009г., в законна сила от 12.05.2009г.
ВЗЕМА мярка за неотклонение "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА" по отношение на К.Н.М., ЕГН **********, обвиняем по д.пр.№ 201/2009 г. по описа на ОД на МВР -Варна.
К.Н.М.
 
34 ЧНД No 555/2009 Чл.64 НПК - вземане на МНО "Задържане под стража"   Н.С.Т. Председател и докладчик: С.Т.Н.  Определение от 28.04.2009г., в законна сила от 12.05.2009г.
Уважава искането на ВОП като взема МН Задържане под стража на обв.
Н.С.Т.
 
35 ЧНД No 556/2009 Чл.64 НПК - вземане на МНО "Задържане под стража"   П.К.Б. Председател и докладчик: С.Т.Н.  Определение от 28.04.2009г., в законна сила от 12.05.2009г.
Уважава предложението на ВОП како взема МН Задържане под стража на обв.
П.К.Б.
 
36 ЧНД No 557/2009 Чл.64 НПК - вземане на МНО "Задържане под стража"   Д.С.М. Председател и докладчик: С.Т.Н.  Определение от 28.04.2009г., в законна сила от 12.05.2009г.
Уважава искането на ВОП като взема МН Задържане под стража на обв.
Д.С.М.
 
37 ЧНД No 570/2009 Чл.64 НПК - вземане на МНО "Задържане под стража"   И.Е.С. Председател и докладчик: С.Т.Н.  Определение от 29.04.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
ВЗЕМА мярка за неотклонение "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА" по отношение на И.Е.С., ЕГН **********, обвиняем по д.пр.№ 620/2006 г. по описа на ОД на МВР -Варна.
И.Е.С.
 
38 ЧНД No 573/2009 Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване ВОП К.М.П. Председател и докладчик: П.М.П.  Определение от 08.05.2009г., в законна сила от 16.05.2009г.
Уважава предложението на ВОП. ОСВОБОЖДАВА К.М.П., ЕГН **********,***, живущ ***, УСЛОВНО ПРЕДСРОЧНО от изтърпяване на останалата част от осем месеца и дванадесет дни, наложено му с определение по НОХД № 527/06 г. на РС - Шумен - четири години и шест месеца лишаване от свобода. УСТАНОВЯВА изпитателен срок в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА И ДВАНАДЕСЕТ ДНИ.

 
39 ЧНД No 582/2009 Чл.43 ЗЕЕЗА - вземане на МНО ВОП Я.Б.Д. Председател и докладчик: С.Р.С.  Определение от 01.05.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
ВЗЕМА мярка за неотклонение "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА" по отношение Я.Б.Д., ЕГН ********** въз основа на ЕЗА.
 
40 ЧНД No 583/2009 Чл.43 ЗЕЕЗА - вземане на МНО ВОП К.А.Т. Председател и докладчик: С.Р.С.  Определение от 01.05.2009г., в законна сила от 12.05.2009г.
ВЗЕМА мярка за неотклонение "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА" спрямо К.А.Т., ЕГН **********, въз основа на ЕЗА.
 
41 ЧНД No 584/2009 Чл.43 ЗЕЕЗА - вземане на МНО ВОП Н.А.П. Председател и докладчик: С.Р.С.  Определение от 04.05.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
ВЗЕМА мярка за неотклонение "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА" по отношение Н.А.П., ЕГН ********** въз основа на ЕЗА.
 
42 ЧНД No 592/2009 Чл.44 ЗЕЕЗА - екстрадиция ВОП Н.А.П. Председател и докладчик: А.Т.Ш.  Решение от 15.05.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
Допуска изпълнение на ЕЗА от 04.12.08 г. на прокурор при Прокуратура гр.Берлин, Р.Германия за предаване на Н.А.П..
 
43 ЧНД No 594/2009 Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване ВОП К.Б.В. Председател и докладчик: А.Й.Л.  Определение от 11.05.2009г., в законна сила от 19.05.2009г.
ОСВОБОЖДАВА К.Б.В., ЕГН **********,***, УСЛОВНО ПРЕДСРОЧНО от изтърпяване на останалата част от наказанието - лишаване от свобода за срок от 1 година и 6 месеца, наложено му с протоколно определение № 167от 04.09.2008 г. на Районен съд - Русе, по ЧНД № 1925/2008 г., а именно - 2 месеца и 24 дни.
 
44 ЧНД No 600/2009 Чл.65 НПК - изменение на МНО "Задържане под стража" ВОП,
Я.Н.К.
  Председател и докладчик: С.Т.Н.  Определение от 13.05.2009г., в законна сила от 18.05.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение "ДОМАШЕН АРЕСТ" взета по отношение на Я.Н.К.-ЕГН **********, обвиняем по д.пр. № 130/08 г. по описа на ОД на МВР-Варна.
 
45 ЧНД No 609/2009 Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване ВОП,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА
Р.Т.Р. Председател и докладчик: Р.А.Т.  Определение от 15.05.2009г., в законна сила от 23.05.2009г.
ОСВОБОЖДАВА Р.Т.Р., ЕГН **********,***, УСЛОВНО ПРЕДСРОЧНО от изтърпяване на останалата част - 6 месеца от наложеното му с присъда по НОХД № 757/2007 г. на ВОС наказание, лишаване от свобода за срок от две години.

УСТАНОВЯВА изпитателен срок в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА.

 
46 ЧНД No 610/2009 Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване ВОП Р.Н.Й. Председател и докладчик: Ж.Г.Ш.  Определение от 18.05.2009г., в законна сила от 26.05.2009г.
ОСВОБОЖДАВА Р.Н.Й., ЕГН **********,***, обл.Добрич, ул."Първа" № 7, УСЛОВНО ПРЕДСРОЧНО от изтърпяване на останалата част - 7 месеца и 11 дни от наложеното му с определение по ЧНД № 4/09 г. на РС-Добрич наказание, лишаване от свобода за срок от три години и четири месеца.

УСТАНОВЯВА изпитателен срок в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА И ЕДИНАДЕСЕТ ДНИ.

 
47 ЧНД No 614/2009 Чл.65 НПК - изменение на МНО "Задържане под стража" Х.В.Д. ВОП Председател и докладчик: Я.Д.Я.  Определение от 18.05.2009г., в законна сила от 26.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на адв.Т. за изменение на мярка за неотклонение "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА", взета по отношение на Х.В.Д.-ЕГН **********, обвиняем по д.пр. № 130/08 г. по описа на ОД-при МВР-Варна.
ВОП
 
48 ЧНД No 615/2009 Чл.65 НПК - изменение на МНО "Задържане под стража" В.Х.Д.,
ВОП
  Председател и докладчик: С.Т.Н.  Определение от 14.05.2009г., в законна сила от 26.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на адв.Т. за изменение на мярката за неотклонение "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА" взета по отношение на В.Х.Д. - ЕГН **********, обвиняем по д.пр. № 130/08 г. по описа на ОД на МВР-Варна.
 
49 ЧНД No 619/2009 Чл.43 ЗЕЕЗА - вземане на МНО ВОП К.К.А. Председател и докладчик: Я.Д.Я.  Определение от 15.05.2009г., в законна сила от 19.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ВОП за временно "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА" за срок от 40 дни на туркменския и руски гражданин К.К. А..

ОПРЕДЕЛЯ мярка за неотклонение "ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ" в размер на 10 000 лв. по отношение на К.К. А., роден на 18.11.1954 г. в гр. Ашхабад, живеещ в гр. Москва, платими в 7-дневен срок от днес.

 
50 ЧНД No 621/2009 Чл.111 ал.3 НПК - обжалване отказ за връщане на веществени док-ва Н.Т.И.   Докладчик: А.Т.Ш.  Определение от 22.05.2009г., в законна сила от 22.05.2009г.
Връща на Н.Т.И. в качеството му на управител и представляващ Кардинал ЕООД вещественото доказателство банкноти в копюри от по 20 и по 50лева на обща стойност 122000лева лОпределението е окончателно
 
51 ЧНД No 626/2009 Чл.65 НПК - изменение на МНО "Задържане под стража" С.К.Г.   Председател и докладчик: У.К.С.  Определение от 19.05.2009г., в законна сила от 26.05.2009г.
Уважава молбата за изменение на МН и изменя същата от "Домашен арест" в "Парична гаранция" в размер на 2000 лв.
 
52 НОХД No 629/2009 ГЛ.VII. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА,ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМИ ВОП Л.Д.Р. Председател и докладчик: С.Т.Н.  Споразумение от 18.05.2009г., в законна сила от 18.05.2009г.
Л.Д.Р.
Признава се подсъдимия за виновен и на основание чл.242, ал.1 б."Г", пр.4, вр.чл.54, ал.1 от НК, приема да да му бъде наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от пет месеца, което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и глоба в размер на 100 лв.; по чл.339, ал.1, вр.чл.54, ал.1 от НК, приема да му бъде наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от четири месеца, което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 23 ал. 1 от НК приема да му бъде наложено най-тежкото от така определените наказания, а именно "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 100 лв.

 
53 ЧНД No 632/2009 Чл.61, ал.5 НПК - изменение на МНО "Парична гаранция" Н.Е.Х.   Докладчик: Р.С.М.  Определение от 21.05.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на адв. Колев като защитник на Н.Е.Х. срещу разпореждане на прокурори Якимова, Стайкова и Кайряков постановено по д.п. № 130/2008год. в частта с която на обв. Х. е била определена мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000лв.

Определението е окончателно.

 
54 ЧНД No 641/2009 Чл.64 НПК - вземане на МНО "Задържане под стража"   П.Г.В. Председател и докладчик: Я.Д.Я.  Определение от 21.05.2009г., в законна сила от 26.05.2009г.
ВЗЕМА мярка за неотклонение "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА" по отношение на П.Г.В., ЕГН **********, обвиняем по д.пр.№ 703/2009 г. по описа на ІІІ РПУ на МВР-Варна.
П.Г.В.
 
55 ЧНД No 668/2009 Чл.43 ЗЕЕЗА - вземане на МНО ВОП Ш.Х.Ш. Председател и докладчик: А.Й.Л.  Определение от 27.05.2009г., в законна сила от 31.05.2009г.
ВЗЕМА спрямо Ш.Х.Ш., ЕГН-**********, мярка "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА", въз основа на ЕЗА от 26.05.2009г., издадена от прокурор при Окръжен съд Марсилия.
 
56 ЧНД No 725/2009 Други дела ВОП Г.А.К. Докладчик: Д.П.К.  Разпореждане от 30.05.2009г., в законна сила от 30.05.2009г.
назначава за сл. защитник адв. Янчо Георгиев
 
57 Търговско дело No 421/2006 Облигационни искове АТЛАНТ ООД-АДАМ ПАВЛОВ АДАМОВ ЖЕЛЕВ-93-ЖИВКО ЖЕЛЕВ ЕТ-ЖИВКО КИРОВ ЖЕЛЕВ,
ЖЕЛЕВ ООД-КИРИЛ ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ
Председател и докладчик: Н.П.Д.  Решение от 28.03.2007г., в законна сила от 07.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКА, предявен от " АТЛАНТ" ООД - гр. Варна, адрес на управление: ул. "Чаталджа" № 1, ет.1, ап.2, регистрирано по ф.д. № 3325/1994г. по описа на ВОС, представлявано от управителя Адам Павлов Адамов, ЕГН **********, срещу ЕТ " ЖЕЛЕВ-93-ЖИВКО ЖЕЛЕВ" -гр. Варна, бул. "Сливница" № 181 Б, регистриран по ф.д. № 1531/1990г. по описа на ВОС, и " ЖЕЛЕВ" ООД - гр. Варна, адрес на управление: бул. "Сливница" № 181 Б, регистрирано по ф.д. № 2503/1997г. по описа на ВОС, представлявано от управителя Кирил Живков Желев, ЕГН **********, с правно основание чл. 26, ал.2, предл.2 ЗЗД, за прогласяване нищожност на договор за покупко-продажба, сключен на 26.04.2006г., обективиран в нот. акт № 182, том ІІІ, рег. № 4742, дело № 573 по описа за 2006г. на Нотариус О. Шарабански, вписан в Нотариална камара под № 147, с район на действие - РС Варна, по силата на който " АТЛАНТ" ООД - гр. Варна, чрез пълномощника си Живко Киров Желев, в качеството на собственик и представляващ ЕТ "ЖЕЛЕВ-93-ЖИВКО ЖЕЛЕВ" -гр. Варна, продава на " ЖЕЛЕВ" ООД - гр. Варна, представлявано от управителя Кирил Живков Желев, недвижими имоти, находящи се в сграда незавършено строителство / 75 % завършени СМР/, на два етажа, с мансарден етаж, построена в дворно място, в гр.Варна, ул. "Хан Пресиян" № 25, съставляващо урегулиран поземлен имот № І-13, в кв. 159 по плана на 11 микрорайон на гр.Варна, при граници на имота: от две страни улици, УПИ ІІ-14 и УПИ ХІІ-12, а именно: 1./ апартамент № 1, на първи етаж на сградата, с площ от 86 кв.м., ведно с прилежаща изба № 9 с площ от 9.3 кв.м., както и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж; 2./ апартамент № 3, на първи етаж на сградата с площ от 65 кв.м., ведно с прилежаща изба № 10 с площ от 11 кв.м., както и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж и 3./ гараж № 1, находящ се в същата сграда, с площ от 21.7 кв.м., ведно със съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж., общо за сумата 108243.80 лв., поради липса на съгласие - прекратяване на представителната власт чрез оттегляне на пълномощно, дадено от продавача на пълномощника по сделката, като неоснователен.
ОТХВЪРЛЯ ИСКА, предявен от " АТЛАНТ" ООД - гр. Варна, адрес на управление: ул. "Чаталджа" № 1, ет.1, ап.2, регистрирано по ф.д. № 3325/1994г. по описа на ВОС, представлявано от управителя Адам Павлов Адамов, ЕГН **********,***, адрес на управление: бул. "Сливница" № 181 Б, регистрирано по ф.д. № 2503/1997г. по описа на ВОС, представлявано от управителя Кирил Живков Желев, ЕГН **********, и с правно основание и чл. 34, ал.1, предявен срещу "ЖЕЛЕВ" ООД - гр. Варна, за връщане на имотите, предмет на сделката, като неснователни.
ОСЪЖДА ЕТ " ЖЕЛЕВ-93-ЖИВКО ЖЕЛЕВ" -гр. Варна, бул. "Сливница" № 181 Б, регистриран по ф.д. № 1531/1990г. по описа на ВОС, да заплати на " АТЛАНТ" ООД - гр. Варна, адрес на управление: ул. "Чаталджа" № 1, ет.1, ап.2, регистрирано по ф.д. № 3325/1994г. по описа на ВОС, представлявано от управителя Адам Павлов Адамов, ЕГН **********, сумата 108243.80 лв., представляваща заплатена от купувача " ЖЕЛЕВ" ООД - гр. Варна, адрес на управление: бул. "Сливница" № 181 Б, регистрирано по ф.д. № 2503/1997г. по описа на ВОС, представлявано от управителя Кирил Живков Желев, ЕГН **********, на пълномощника ЕТ " ЖЕЛЕВ-93-ЖИВКО ЖЕЛЕВ" -гр. Варна продажна цена по договор за покупко-продажба, сключен на 26.04.2006г., обективиран в нот. акт № 182, том ІІІ, рег. № 4742, дело № 573 по описа за 2006г. на Нотариус О. Шарабански, вписан в Нотариална камара под № 147, с район на действие - РС Варна, неотчетена на упълномощителя, на основание чл. 284, ал.2 ЗЗД, както и сумата 4029.75 лв., представляваща част от направени съдебно- деловодни разноски, след съдебно прихващане на сумата, дължима на ищеца на ответника съразмерно с отхвърлената част от исковете в размер на 300 лв., на основание чл. 64, ал.1 и 2 ГПК.
ОСЪЖДА " АТЛАНТ" ООД - гр. Варна, адрес на управление: ул. "Чаталджа" № 1, ет.1, ап.2, регистрирано по ф.д. № 3325/1994г. по описа на ВОС, представлявано от управителя Адам Павлов Адамов, ЕГН **********, да заплати сумата 1102.44 лв.- дължима държавна такса, в полза на Държавата, по Бюджета на съдебната власт, по сметка на ВСС, на основание чл. 60 ГПК.
Решението подлежи на обжалване пред ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД в 14- дневен срок от съобщенията до страните.

 
58 Търговско дело No 643/2006 Облигационни искове МSС, ЖЕНЕВА,ШВЕЙЦАРИЯ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-ГР. СОФИЯ Председател и докладчик: И.Р.Р.  Решение от 16.04.2007г., в законна сила от 13.05.2009г.
ОСЪЖДА „ Агенция МИТНИЦИ" - София, ул. „Г.Раковски" № 47 да заплати на Търговско дружество „"MSC" със седалище гр.Женева, Швейцария рег. № 07610/2004 г. Фед. № CH - 660 - 1408004-5 в търговския регистър на гр.Женева Швейцария сума в размер на 16 937, 43 лева главница, съставляващи обезщетение за ползване на транспортни контейнери с № MSCU9288240 MSCU 9229571. MSCU 178670983, САR 4935392. СRLU1231704 и ТRLU1831285 за периода 15.03.2005 г. - 31.03.2005 г., 01.11.2005 г. - 01.12.2005 г., на основание чл.59, ал.1 ЗЗД, както и за заплащане на обезщетение за забавено изплащане на главницата в размер на 1 905,85 2049,46 лева, от датата следваща издаване на фактурите за отделните плащания до момента на завеждане на исковата молба - 25.07.2006 год., на основание чл.86, ал.1 ЗЗД.
ОСЪЖДА „ Агенция МИТНИЦИ" - София, ул."Г.Раковски" № 47 да заплати на Търговско дружество „"MSC" със седалище гр.Женева, Швейцария рег. № 07610/2004 г. Фед. № CH - 660 - 1408004-5 в търговския регистър на гр.Женева Швейцария сума в размер на 959,59 лева на основание чл. 64 ал. ГПК.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Търговско дружество „"MSC" със седалище гр.Женева, Швейцария рег. № 07610/2004 г. Фед. № CH - 660 - 1408004-5 в търговския регистър на гр.Женева Швейцария срещу „ Агенция МИТНИЦИ" - София, ул."Г.Раковски" № 47 на осн. чл. 59 ЗЗД за разликата от 16 937, 43 лева до 18 513,82 лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните пред ВАС.

 
59 Търговско дело No 217/2009 Допускане на обезпечение СИМА ООД ГРИЙН ПАРК ЕООД Докладчик: Н.П.Д.  Определение от 14.04.2009г., в законна сила от 14.05.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно т.д. № 217/2009г. по описа на Варненски окръжен съд, Търговско отделение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Варненски апелативен съд в седемдневен срок от съобщенията до страните.
 
60 Търговско дело No 362/2009 Жалби по чл.25 от ЗТР МИР ООД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР - СОФИЯ Докладчик: М.К.Т.  Решение от 27.04.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Виляна Николова Вълканова, представляващ "МИР" ООД - гр. Провадия, ЕИК 148012999 против Отказ № 20090313142352 на длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията, постановен по заявление вх. № 20090313142352/13.03.2009 г.
Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му с препис на жалбоподателя, пред Варненски апелативен съд.


 
61 Търговско дело No 406/2009 Допускане на обезпечение БИСК ЕООД К.Б.Ш.,
С.Л.М.Д.А..- КОНСУЛТИНГ ООД
Докладчик: И.Р.Р.  Определение от 17.04.2009г., в законна сила от 07.05.2009г.
ОСТАВЯ без уважение молба вх. № 13 253 / 17.04.2009 г. на Първан Марков Маринов, ЕГН **********,*** и Васко Миланов Василев, ЕГН **********,***, действащи чрез пълномощника си Ненко Илиев Ненков, ЕГН **********,***, двамата действащи в качеството си на управители - законни представители на ,,БИСК"-ЕООД, ЕИК 103864620, седалище и адрес на управление 9000 гр. Варна, ул. Генерал Колев, № 12, тел. 052/601656, чрез адв. Г.А., Варненска адвокатска колегия, гр. Варна, ул. Граф Игнатиев № 17, за обезпечаване на бъдещ иск с правно основание чл.55 вр. чл.92 вр. чл.86 ЗЗД с цена на иска 135 200 евро лева, срещу К.Б. Шмаоюва, ЕГН **********,*** и "СЛ.М.Д.А. - КОНСУЛТИНГ" ООД, ЕИК 131397857, представлявано от Елко Недев Мянков - управител законен представител за обезпечаване на бъдещ иск с правно основание чл.55 вр. чл.92 вр. чл.86 ЗЗД с цена на иска 135 200 евро лева, чрез налагане на възбрана върху следния недвижим имот собственост на първия ответник ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Варна, община Варна, Варненска област, местност „Свети Никола", с площ от 633 (шестстотин тридесет и три) кв.м., съставляващ ПИ № 1694 (хиляда шестстоотин деветдесет и четири) по плана на „Св. Никола"-Варна съгласно скица изх. УТ-94-К-236/30.09.2008г. на район „Приморски", идентичен с ПИ № 1547 /хиляда петстотин четиридесет и седем/, съставляващ дял I (първи) по Договор за доброволна делба от 11. 04. 2005г., вписан в книгите по вписвания при АВ-Варна, вх. регистър 7964, том V, № 300, при граници: улица, ПИ № 3057, № 2836, № 3068, заедно с построената в поземления имот вилна
Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от
връчването му на страните пред В Ап.С.


 
62 Търговско дело No 436/2009 Допускане на обезпечение А.Е.С. МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ ООД,
АРГО МЕРИТАЙМ ООД
Докладчик: Н.П.Д.  Определение от 22.04.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на А.Е.С., ЕГН **********, подадена чрез пълномощник адв. Ж А., срещу "МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ" ООД - гр. Варна, ул. "Крали Марко" № 6, представлявано от управителя Васил Иванов Василев, и "АРГО МЕРИТАЙМ" ООД - гр. Варна, ул. "Бреза" № 1, вх. 1, ап. 1, за допускане обезпечение на бъдещ иск срещу двамата ответници с правно основание чл. 26 от ЗЗД, за прогласяване нищожността на Договор за цесия от 16.01.2003г., сключен между "Дейтатек мениджмънт" - Ню Кясъл, Щата Делауеър, САЩ, и "МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ" ООД - гр. Варна, и бъдещ иск срещу ответника "АРГО МЕРИТАЙМ" ООД - гр. Варна, с правно основание чл. 327, ал. 1 от ТЗ във вр. чл. 99 от ЗЗД, за присъждане на сумата 53310.80 щатски долара, дължима на основание Договор за цесия от 06.01.2003г., чрез спиране на изпълнението по изп. дело № 20087180400268 на ЧСИ Станимира Костова - Данова с рег. № 718, като неоснователна.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Варненския апелативен съд в едноседмичен срок, считано от връчването му на молителя.

 
63 Търговско дело No 458/2009 Допускане на обезпечение ВОГ КОНСУЛТ ООД БОРИСЛАВА ООД Докладчик: М.К.Т.  Определение от 24.04.2009г., в законна сила от 27.05.2009г.
ДОПУСКА обезпечение в полза на "ВОГ КОНСУЛТ" ООД - гр. Варна, ЕИК 148109971, адрес на управление ул. "Генерал Киселов" № 10, ет.5, ап. 13, представлявано от Огнян Пейчев Пеев на бъдещ иск правно основание чл. 266 ал.1 от ЗЗД против "БОРИСЛАВА" ООД - гр. Варна, ЕИК 148077858, адрес на управление бул. "Съборни" № 11, ет.2, офис 3, представлявано от управител Вячеславс Мартияновс за осъждане на бъдещия ответник да заплати на ищеца сума в размер на 184 411 /сто осемдесет и четири хиляди четиристотин и единадесет/ евро, представляваща дължим от "Борислава" ООД остатък от възнаграждение за извършени от "ВОГ КОНСУЛТ" ООД СМР по договор за СМР между страните от 09.11.2007 г., приложения и приемо-предавателни протоколи към него, ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане, чрез налагане на ВЪЗБРАНА върху недвижим имот, собственост на ответното дружество по нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 162/26.02.2007 г., том ІІІ, рег. № 1691, дело № 533 на пом. Нотариус Йорданка Йовчева, помощник нотариус по заместване при Стоян Ангелов, нотариус с район на действие района на РС - гр. Несебър, вписан в регистъра на Нотариалната камара на Р България № 208, вписан в служба по вписванията с № 1101, акт № 182, том ІV, дело № 923/2007, а именно: ДВОРНО МЯСТО, с площ от 756 кв.м. и уредени регулационни сметки, с начин на трайно ползване - урбанизирана територия, находящо се в гр. Обзор, Община Несебър, обл. Бургас, представляващо поземлен имот с идентификатор № 53045.502.322, имот № 322 от кадастрален район 502 по кадастралната карта на гр. Обзор, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-59/14.09.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра при МРРБ, при граници и съседи на имота, съгласно представена скица: имот № 53045.502.321; имот № 53045.502.323, имот № 53045.502.480, до размера на 129 605 /сто двадесет и девет хиляди шестстотин и пет/ евро, която представлява ЧАСТ от бъдещата искова сума.
ДАВА на молителя едномесечен срок от датата на получаване на обезпечителната заповед за предявяване на бъдещия иск, по който е допуснато обезпечението както и за представяне на доказателства в същия срок за предявяване на иска като указва, че при неизпълнение съдът служебно ще отмени обезпечението при условията на чл. 390 ал.2 изр. второ от ГПК.
ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителя обезпечителна заповед за така допуснатото обезпечение.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата в частта за обезпечаване до пълния размер на претенцията от 184 411 евро като неоснователна.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАпС в едноседмичен срок, който за молителя тече от връчването му, а за ответника от деня , в който му е връчено съобщение за наложената обезпечителна мярка от службата по вписванията.
ПРЕПИС ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се връчи на молителя на основание чл. 7 ал.2 от ГПК.